Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Language as a means of constructing ethnicity - nation

Jazyk ako prostriedok konštruovania etnicity - národa

Autor:

Viera Bačová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, vbacova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Posolstvo tohto príspevku, je založené na tom, že jazyk opisuje nielen etnickú skutočnosť (t. j. to, čo ako etnické/národné chápeme) a ľudia jazykom (nielen to, čo volajú etnicitou či národom) komunikujú. Jazyk má aj ďalšiu funkciu, ktorá sa nazýva „jazykové konanie" alebo „rečový akt". Jazyk ako akt reči - hovorenej či písanej - je praktickou aktivitou, aktom konania, ktorý to, čo sa v sociálnom svete deje, opisuje, a tým tento sociálny svet (to jest aj etnickú/národnú „skutočnosť") aj vytvára.

Abstract

Message of this contribution is based on the fact that the language not only describes the ethnic reality (i.e. what is understood as ethnic/national) and people communicate by language (not just what they call ethnicity or nation). Language also has another function that is called "action language" or "speech act". Language as an act of speech - spoken or written - is a practical activity, act proceedings that what is happening in the social world, describes, and thus the social world (i.e. the ethnic/national "fact") also creates. 

Bibliografické informácie (sk)

BAČOVÁ, Viera. Jazyk ako prostriedok konštruovania etnicity - národa. Človek a spoločnosť, 2000, roč. 3, č. 1.

Bibliographic information

BAČOVÁ, Viera. Language as a means of constructing ethnicity - nation. Individual and Society, 2000, Vol. 3, No. 1. 

Článok v PDF

Zdieľať článok