Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Linguistic rights of national minorities in Slovakia

Jazykové práva národnostných menšín na Slovensku

Autor:

Ivor Ripka, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV Bratislava, ivorr@juls.savba.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Jazyk je nielen nástroj mnohoaspektového dorozumievania sa a myslenia; jeho prostredníctvom sa uchovávajú a tradujú duchovné schopnosti i výtvory predchádzajúcich generácií. V Európe je len málo štátov, ktoré možno jednoznačne pokladať za monolingválne. Zákon o štátnom jazyku SR sa začal v mnohých aspektoch spochybňovať, bagatelizovať či doslova zosmiešňovaťuž pred jeho prijatím. Národná rada Slovenskej republiky na svojej 17. schôdzi, ktorá sa začala 29. júna 1999, prerokúvala návrh zákona o používaní jazykov národnostných menšín, ktorý vyvolal rôzne diskusie. 

Abstract

Language is not merely a tool of various approaches to communication and thinking. By his means spiritual abilities and creations of previous generations are kept and handed down. In Europe, only a few countries can be clearly seen as monolingual. Law on the State Language of the Slovak Republic began to question many aspects, downplaying or literally mocking before its acceptance. National Council of the Slovak Republic on its 17th meeting, which began on 29 June 1999 debated the draft law on the use of minority languages, which caused various discussions. 

Bibliografické informácie (sk)

RIPKA, Ivor. Jazykové práva národnostných menšín na Slovensku. Človek a spoločnosť, 2000, roč. 3, č. 1.

Bibliographic information

RIPKA, Ivor. Linguistic rights of national minorities in Slovakia. Individual and Society, 2000, Vol. 3, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok