Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Linguistic Rights of National Minorities in the Context of the Slovak Republic Constitution

Jazykové práva národnostných menšín v kontexte Ústavy SR

Autor:

Jaroslav Drapák

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Článok sa zaoberá rómskou národnostnou menšinou a právom danej menšiny na vzdelanie v ich jazyku. Zhodnocujeme realizáciu tohto práva na Slovensku. Okrem toho poukazujeme na problém negramotnosti časti rómskej menšiny, ako aj na ďalšie problémy súvisiace s diskrimináciou materinského jazyka menšiny.

Abstract

Focus of the article is on Roma minority and their right to receive education in their mother tongue. We sum up the implementation of this right in Slovak Republic. Besides that we mention the problem of Roma illiteracy and also on other problems related to discrimination of mother tongue of a minority. 

Bibliografické informácie (sk)

DRAPÁK, Jaroslav. Jazykové práva národnostných menšín v kontexte Ústavy SR. Človek a spoločnosť, 2000, roč. 3, č. 1. 

Bibliographic information

DRAPÁK, Jaroslav. Linguistic Rights of National Minorities in the Context of the Slovak Republic Constitution. Individual and Society, 2000, Vol. 3, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok