Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issues of language minority education in Slovakia and Hungary

Jazykové problémy menšinového školstva na Slovensku a v Maďarsku

Autor:

László Szarka, sza8529@mail.iif.hu

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Cieľom referátu je zhrnúť hlavné poznatky z analýzy textov odporúčaní Vysokého komisára pre národné/národnostné menšiny OBSE Maxa van der Stoela z rokov 1993-1999, ktoré súviseli s jazykovou a školskou situáciou oboch menšín. Práca rieši typologické rozdiely maďarskej a slovenskej menšiny v dvoch krajinách a prácu expertného tímu Vysokého komisára na Slovensku, v Maďarsku. 

Abstract

The aim of the paper is to summarize the main findings from the analysis of the texts of the recommendation of the High Commissioner for national minorities OSCE Max van der Stoel of the years 1993-1999, which were related to language and school situation both minorities. The work deals with the typological differences of Hungarian and Slovak minorities in the two countries and the work of the expert team of the High Commissioner for Slovakia and Hungary.

Bibliografické informácie (sk)

SZARKA, László. Jazykové problémy menšinového školstva na Slovensku a v Maďarsku. Človek a spoločnosť, 2000, roč. 3, č. 1.

Bibliographic information

SZARKA, László. Issues of language minority education in Slovakia and Hungary. Individual and Society, 2000, Vol. 3, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok