Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

On some issues of the relationship of language and national consciousness of national minorities of Czech Republic

K některým otázkám vzájemného vztahu jazykového a národního vědomí národnostních menšin České republiky

Autor:

Gabriela Sokolová

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Vazba mezi oblastí jazykového vědomí a vědomím národní příslušnosti je mnohokrát uvažovaným vzájemným vztahem podílejícím se na národní sebeidentifikaci jednotlivce. Je však možno říci, že relativně značná část společnosti je fixována na mateřský jazyk jako znak národní identity a tento vztah není motivován zdaleka jen rozumově, ale u mnoha osob má výrazné emotivní podbarvení. I mladá a střední generace reaguje na otázky jazyka emocionálně v pozitivním slova smyslu - jde o dědictví po předcích, o prostředníka přenášení tradic, kultury.

Abstract

Link between the areas of language awareness and consciousness of nationhood is often considered as the correlation of contributing towards national self-identification of individuals. However, it is possible to say that a relatively significant portion of the company is fixed on the mother tongue as a symbol of national identity and the relationship is not motivated by much more than just intellectually, but in many people have strong emotional tint. Even young and middle generation responds to questions of language emotionally in a positive sense - a legacy from ancestors, the intermediary transferring traditions and culture. 

Bibliografické informácie (sk)

SOKOLOVÁ, Gabriela. K některým otázkám vzájemného vztahu jazykového a národního vědomí národnostních menšin České republiky. Človek a spoločnosť, 2000, roč. 3, č. 1.

Bibliographic information

SOKOLOVÁ, Gabriela. On some issues of the relationship of language and national consciousness of national minorities of Czech Republic. Individual and Society, 2000, Vol. 3, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok