Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Linguistic competence within the inter-ethnic integration in Ukraine

МОВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ В КОНТЕКСТІ МІЖЕТНІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В УКРАЇН

Autor:

Л.О. Аза, Київ, Україні

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Proces etnickej integrácie je spojený s určitými funkciami kultúrnych kontaktov. Reakcia na prijatie určitých kultúrnych hodnôt, noriem správania, adaptácie a integrácie do inej kultúry nie je zvyčajne jednoduchá.  Avšak, proces pochopenia nového postavenia etnických kultúr v ukrajinskej spoločnosti  sa deje. Dôkazy pre to sú napr. v posilnení postavenia etnických skupín a ich komunikatívnych kompetencii, vrátane jazyka. 

Abstract

The process of ethnic integration is associated with certain features cultural contacts. Responding to the adoption of certain cultural values​​, norms of behavior, adaptation and integration into another culture is not usually simple. However, the process of understanding the new situation of ethnic cultures in Ukrainian society is going. The evidence for this are, for example. the empowerment of ethnic groups and their communicative competence, including language.

Bibliografické informácie (sk)

AZA, Larisa. Jazyková kompetencia v rámci interetnickej  integrácie na Ukrajine. Človek a spoločnosť, 2000, roč. 3, č. 1.

Bibliographic information

AZA, Larisa. Linguistic competence within the inter-ethnic integration in Ukraine. Individual and Society, 2000, Vol. 3, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok