Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Linguistic situation and ethno-cultural openness of contemporary Ukrainian society.

МОВНА СИТУАЦІЯ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНА ВІДКРИТІСТЬ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Autor:

А.О. Ручка, Київ, Українa

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

V júni 1999 Sociologický ústav Národnej akadémie vied Ukrajiny, v rámci národného prieskumu populácie, realizoval prieskum zameraný na jazykovú situáciu a etnokultúrnu otvorenosť ukrajinskej populácie. Ukrajinčinu za rodný jazyk považuje väčšina obyvateľov v centrálnych a západných a oblastiach Ukrajiny (78-88%), čo je približne o 50% viac ako na juhu a východe krajiny. V príspevku sú tiež analyzované odpovede respondentov v súvislosti s hodnotením kultúrnej podobnosti alebo odlišnosti, tradícií, zvykov, hodnôt, umenia, atď iných etnických skupín. 

Abstract

In June 1999, Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Ukraine, within a national population survey, conducted survey on language situation and etnokultúrnu openness of the Ukrainian population. Ukrainian native language for the majority of the population considered in the central and western regions of Ukraine, and (78-88%), which is about 50% more than in the south and east of the country. The paper also analyzed the answers of respondents in relation to the assessment of cultural similarities and differences, traditions, customs, values​​, arts, etc. of other ethnic groups.

Bibliografické informácie (sk)

RUČKA, Anatolij. Jazyková situácia a etno-kultúrna otvorenosť súčasnej ukrajinskej spoločnosti. Človek a spoločnosť, 2000, roč. 3, č. 1.

Bibliographic information

RUČKA, Anatolij. Linguistic situation and ethno-cultural openness of contemporary Ukrainian society. Individual and Society, 2000, Vol. 3, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok