Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

National education of Transcarpathia in the past and present

Національномовне шкільництво Закарпаття в минулому і зараз

Autor:

Микола Макара, Ужгород, Україна

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Autor považuje národnostné školstvo za odraz národnostnej politiky štátu, preto aj porovnáva jeho vývoj od čias habsburskej monarchie do konca 20. storočia. V tomto zmysle porovnáva počty škôl s ruským, rusínskym či ukrajinským jazykom v Zakarpatsku od roku 1918 do roku 1999, hoci nerovnakou metodikou a výlučne z kvantitatívneho hľadiska. Zvlášť oceňuje pozitívne výsledky v jednotlivých obdobiach a upozoruje na negatívne prvky v tejto oblasti. Osobitnú pozornosť venoval rozvoju maďarských národnostných škôl v regióne v ostatných  rokoch. 

Abstract

Author considers national education policy as a reflection of national law, therefore compares its development since the days of the Habsburg Monarchy until the late 20th century. In this sense, compares the number of schools with Russian, Ukrainian or Ruthenian language in Transcarpathia from 1918 to 1999, although uneven methodology and purely quantitative terms. Particularly appreciates the positive results in different periods and to alert the negative elements in this area. Particular attention was paid to the development of the Hungarian national minority schools in the region in recent years. 

Bibliografické informácie (sk)

MAKARA, Mykola. Národnostné školstvo Zakarpatska v minulosti a v súčasnosti. Človek a spoločnosť, 2000, roč. 3, č. 1.

Bibliographic information

MAKARA, Mykola. National education of Transcarpathia in the past and present. Individual and Society, 2000, Vol. 3, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok