Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

National minorities in contemporary Ukraine: Historical and Political Context

НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕНЬШИНСТВА В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЕ: ИСТОРИИЧЕСКИЙ И ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

Autor:

Ф.М. Рудич, frudych@ukrnet.net

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Autor zaujíma stanovisko ku kategóriám politický národ, etnický národ, národnostná menšina a k procesu formovania ukrajinského národa v historickom kontexte.  Poukazuje, že po získaní nezávislosti  je v Ukrajine pomerne často nastoľovaná otázka etnickej a teritoriálnej  autonómie.

Abstract

Author takes the categories of political nation, ethnic people, ethnic minorities and the process of formation of the Ukrainian nation in a historical context. Points out that after independence in Ukraine quite often peacemaking issues of ethnic and territorial autonomy.

Bibliografické informácie (sk)

RUDYČ, Felix M. Národnostné menšiny v súčasnej Ukrajine: historický a politologický kontext. Človek a spoločnosť, 2000, roč. 3, č. 1.

Bibliographic information

RUDYČ, Felix M. National minorities in contemporary Ukraine: Historical and Political Context. Individual and Society, 2000, Vol. 3, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok