Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Optation between Czechoslovakia and the USSR in the years 1945-1947 and the problems of language and education

ОПТАЦІЯ МІЖ ЧСР І СРСР В 1945-1947 рр. ТА ПРОБЛЕМИ МОВИ І ОСВІТИ

Autor:

Iван Вовканич, Iван Сюсько, України

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Štúdia je venovaná problematike opcie československého a sovietskeho občianstva, ktorá vznikla v dôsledku pripojenia Podkarpatskej Rusi k Sovietskemu zväzu a snahy vlády Československej republiky o návrat potomkov Čechov, ktorí sa vysťahovali na územie Volyňskej gubernie v priebehu 19. storočia. Autori na základe archívnych dokumentov a odbornej literatúry charakterizuje priebeh opčných procesov a ich výsledky v povojnových rokoch. Prezentujú niektoré kladné súvislosti opcie v oblasti vzdelávania optantov, ale hlavne nedostatky, ktoré napokon viedli k reoptácii v šesťdesiatych aj deväťdesiatych rokoch.  

Abstract

The study is devoted to the issue of the optation Czechoslovak and Soviet citizenship, which was due to connection Ruthenia to the Soviet Union and the efforts of the Government of the Czechoslovak Republic to return of Czechs descendants who have moved to the territory of Volhynia during the 19th century. Authors on the basis of archival documents and literature characterizes the course of warrants processes and their results in the post-war years. Present some positive connection options in education, but mainly deficiencies which ultimately led to reoptation in the sixties and nineties.

Bibliografické informácie (sk)

VOVKANYČ, Ivan - SJUSKO, Ivan. Optácia medzi ČSR a ZSSR v rokoch 1945-1947 a problémy jazyka a vzdelávania. Človek a spoločnosť, 2000, roč. 3, č. 1.

Bibliographic information

VOVKANYČ, Ivan - SJUSKO, Ivan. Optation between Czechoslovakia and the USSR in the years 1945-1947 and the problems of language and education. Individual and Society, 2000, Vol. 3, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok