Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Peculiarities of the development of education of national minorities in the Transcarpathian region

Особливості розвитку шкільництва національних меншин у Закарпатській області

Autor:

Л.Гульпа , П.Петрище, Ужгород, Україна 

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Príspevok popisuje situáciu v oblasti národnostného školstva v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny koncom deväťdesiatych rokov minulého storočia, ktoré je garantované Zákonom o národnostných menšinách na Ukrajine z roku 1992. V tom čase fungovalo v danom regióne 127 národnostných škôl, z toho 65 s maďarským, 11 s rumunským a 3 s ruským vyučovacím jazykom a 48 škôl bolo zmiešaných. Národnostné školy navštevovalo 30 099 žiakov, pričom takmer 10 000 detí sa učilo najmä maďarský jazyk, ale aj slovenčinu a nemčinu fakultatívne. Autori za určité problém označili nižšiu kvalifikovanosť učiteľov a inovovanie učebnicového fondu, ktorý sa však postupne rieši.

Abstract

This paper describes the situation of minority education in the Transcarpathian region of Ukraine late nineties, which is guaranteed by the Law on National Minorities in Ukraine in 1992. At that time worked in the region 127 national schools, of which 65 with Hungarian, Romanian 11 s and 3 with Russian language of instruction and 48 schools were mixed. National schools attended by 30,099 students, almost 10,000 children are taught mainly Hungarian language, but also Slovak and German optional. The authors identified a problem for some lower teachers' qualifications and innovative textbook fund, which then gradually resolves.

Bibliografické informácie (sk)

HUĽPA, L. - PETRYŠČE, P. Zvláštnosti rozvoja školstva národnostných menšín v Zakarpatskej oblasti. Človek a spoločnosť, 2000, roč. 3, č. 1. 

Bibliographic information

HUĽPA, L. - PETRYŠČE, P. Peculiarities of the development of education of national minorities in the Transcarpathian region. Individual and Society, 2000, Vol. 3, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok