Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Questions of Roma people education in socialism period in relation to native language

Otázky vzdelávania Rómov v období socializmu vo vzťahu k materinskému jazyku

Autor:

Anna Jurová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, jurova@saske.sk 

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Na začiatku 50. rokov sa rozhodlo na celé desaťročia o asimilačnej politike voči príslušníkom rómskej menšiny. V tomto kontexte sa odmietli aj všetky návrhy, požiadavky na podporu rozvoja, výskumu a využívania rómskeho jazyka  vo vzdelávaní rómskych detí. Angažovanosť učiteľov bola neželaná, jednotlivci boli za používanie materinského jazyka rómskych detí v škole postihovaní. Jazykový handicap sa stále viac zamieňal za retardáciu a nasledujúce generácie Rómov absolvovali osobitné školy, skončili ako nekvalifikované pracovné sily. Príspevok nastoľuje aj diskutovanú otázku kodifikácie rómskeho jazyka.

Abstract

In the beginning of fifties there was decision about assimilatory policy toward members of Roma minority. In that context all proposals, requests for development support, research and utilization of Roma language in Roma children education were denied. The involvement of teachers was undesirable. If individuals used native language of Roma children in school, they were punished. Language handicap was replaced by retardation and following generations of Roma people completed special schools, they finished their studies as unqualified manpower. The article is also about discussed question of Roma language codification.

Bibliografické informácie (sk)

JUROVÁ, Anna. Otázky vzdelávania Rómov v období socializmu vo vzťahu k materinskému jazyku. Človek a spoločnosť, 2000, roč. 3, č. 1.

Bibliographic information

JUROVÁ, Anna. Questions of Roma people education in socialism period in relation to native language. Individual and Society, 2000, Vol. 3, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok