Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The status of Czech secondary school teachers in Slovakia from 6.10.1938 to 14.3.1939

Postavenie českých stredoškolských profesorov na Slovensku v období od 6.10.1938 do 14.3.1939

Autor:

Pavol Matula, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, matula@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Vznikom I. ČSR dostali Slováci šancu vybudovať si vlastné slovenské školstvo. Vďaka nedostatku učiteľov a profesorov, však hrozilo, že túto úlohu nebude mať kto vykonať. Prví profesori z historických krajov začali prichádzať na Slovensko v roku 1919. Medzi českými a slovenskými kolegami však vznikalo napätie. Počas prvých rokov republiky, bola situácia ešte horšia vzhľadom k tomu, že českí učitelia dostali vyššie platy než slovenskí učitelia. V posledné obdobie činnosti českých učiteľov na Slovensku bolo zahájené dňa 6. októbra 1938. Ich pozícia sa dramaticky zmenila po vyhlásení slovenskej autonómie. Cieľom slovenskej vlády bol postupný odchod  českých štátnych zamestnancov zo Slovenska. 

Abstract

From establishment of I. Czechoslovak republic Slovaks were given the chance to build your own Slovak education. Due to lack of teachers and professors, however, threatened that this task will not be anyone to perform. The first professors of the historic counties started coming to Slovakia in 1919. Inspite of the small number of Slovak schoolmasters, central departments of education did not use even the few available ones. They preferred Czech schoolmasters. This tendency led to tensions between Czech and Slovak colleagues. During the first years of the republic, the situation was worse due to the fact, that Czech schoolmasters received higher salaries than the Slovak ones. The final period of activities of Czech teachers in Slovakia commenced on 6. October 1938. Their position altered dramatically after declaration of Slovak autonomy. The goal of Slovak government was gradual transfer of all Czech government employees out of Slovakia. The hostile atmosphere in society convinced the majority of Czech pedagogues, that even in case of possibility of staying in Slovakia, the only suitable solution is to return to Czech republic.

Bibliografické informácie (sk)

MATULA, Pavol. Postavenie českých stredoškolských profesorov na Slovensku v období od 6.10.1938 do 14.3.1939. Človek a spoločnosť, 2000, roč. 3, č. 1.

Bibliographic information

MATULA, Pavol. The status of Czech secondary school teachers in Slovakia from 6.10.1938 to 14.3.1939. Individual and Society, 2000, Vol. 3. No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok