Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Slovak language usage in different communicational situations (from the research of Slovak minority in Hungary)

Používanie slovenského jazyka v rôznych komunikačných situáciách (z výskumu slovenskej menšiny v Maďarsku)

Autor:

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, homisin@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Príspevok prezentuje empirické výsledky, ktoré analyzujú otázku používania slovenského jazyka u príslušníkov slovenskej inteligencie žijúcej  v Maďarsku v rôznych komunikačných situáciách. Konkrétne ide o: jazyk komunikácie v rodinnom prostredí, jazyk komunikácie vo svojom okolí, jazyk komunikácie v úradnom styku. 

Abstract

Paper presents empirical results that analyse the question of Slovak language usage by the members of Slovak intelligence living in Hungary in different communicational situations. More specifically: language of communication in family setting, language of communication in the neighbourhood, language of communication in official relations.

Bibliografické informácie (sk)

HOMIŠINOVÁ, Mária. Používanie slovenského jazyka v rôznych komunikačných situáciách (z výskumu slovenskej menšiny v Maďarsku). Človek a spoločnosť, 2000, roč. 3, č. 1.

Bibliographic information

HOMIŠINOVÁ, Mária. Slovak language usage in different communicational situations (from the research of Slovak minority in Hungary). Individual and Society, 2000, Vol. 3, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok