Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The problem of bilingualism in Cieszyn after 1990

Problém dvojjazyčnosti na Těšínsku po roce 1990

Autor:

Mečislav Borák, szmoprir@opanet.cz

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Otázka dvojjazyčnosti v oblasti Tešín sa zatiaľ týka len  jen dvojjazyčnosti česko-poľskej. Nejde len o praktické uplatnenie práva na menšinové školstvo, kultúru a informácie v poľštine, ale tiež o dvojjazyčné nápisy, názvy inštitúcií, úradné úkony a iné prejavy. Nedávny sociologický výskum dokázal, že kým miestni Česi a Slováci chápu dvojjazyčnosť predovšetkým ako prostriedok jazykového dorozumenia a mnohokrát ju nepokladajú za potrebnú. Poliaci ju chápu ako deklaráciu svojich politických práv, ktorá ich reprezentuje vo vzťahu k iným národným skupinám, predovšetkým k Čechom. Považujú ju  za jednu z kľúčových otázok svojho postavenia v regióne.

Abstract

The issue of bilingualism in Cieszyn so far only concerns only the bilingual Czech-Polish. It is not just the practical application of the law on minority education, culture and information in Polish, it is also a bilingual inscriptions, names of institutions, official acts and other acts. Recent sociological research has shown that while local Czechs and Slovaks understand bilingualism mainly as a means of language and spoken many times it deemed unnecessary. Poles to be seen as a declaration of their political rights, representing them in relation to other national groups, especially to the Czechs. Consider it to be one of the key issues of its position in the region.

Bibliografické informácie (sk)

BORÁK, Mečislav. Problém dvojjazyčnosti na Těšínsku po roce 1990. Človek a spoločnosť, 2000, roč. 3, č. 1.

Bibliographic information

BORÁK, Mečislav. The problem of bilingualism in Cieszyn after 1990. Individual and Society, 2000, Vol. 3, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok