Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Problems Relating to the Education of Children of the Poorest Groups of the Roma Population in Eastern Slovakia

Problémy súvisiace so vzdelávaním detí z najbiednejších skupín rómskeho obyvateľstva na východnom Slovensku

Autor:

Viera Hoffmanová

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Problémy súvisiace so vzdelávaním a výchovou detí s rómskych osád sú alarmujúce. V úvode článku uvádzame najväčšie prekážky, ktoré vidia učitelia pri práci s deťmi z najkritickejších rómskych osád. Tieto prekážky, ako aj vyplácanie peňažných dávok a ďalšie faktory súvisia s mnohými problémami vo výchove rómskych detí, ktoré ďalej rozoberáme. Na základe skúseností a súčasného stavu vzdelávania detí z rómskych osád na východnom Slovensku, v článku ponúkame návrh riešenia týchto komplexných problémov. Keďže problém vzdelávania rómskych detí nie je možné vytrhnúť z kultúrneho, sociálneho, mentálneho a ďalšieho kontextu,  predkladané opatrenia a možné riešenia sa týkajú viacerých činiteľov. Medzi tieto činitele sme zaradili samosprávu obce, školu, cirkev, tretí sektor a legislatívnu úpravu štátnej moci. V závere je priestor venovaný poznámkam súvisiacim s rómskym obyvateľstvom. 

Abstract

Problems related to care and education of children from Romani settlement ale serious. At the beginning of the article we present the most notable barriers that are seen by teachers while working with children from the most critical Romani settlements. These barriers, social benefits and other factors are related to many problems in upbringing Romani children and are also discussed. Following experience and current state of education of children from Romani settlements in eastern Slovakia, we propose solution of these complex problems in this article. While problem that is concerned with education of Romani children cannot be separated from culture, social, mental and another context, proposed actions and solutions are related to more elements. These elements are municipality, school, church, third sector and modification of laws. At the end we focus on comments and notes about Romani population.

Bibliografické informácie (sk)

HOFFMANOVÁ, Viera. Problémy súvisiace so vzdelávaním detí z najbiednejších skupín rómskeho obyvateľstva na východnom Slovensku. Človek a spoločnosť, 2000, roč. 3, č. 1.

Bibliographic information

HOFFMANOVÁ, Viera. Problems Relating to the Education of Children of the Poorest Groups of the Roma Population in Eastern Slovakia. Individual and Society, 2000, Vol. 3, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok