Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Realization of the right to national and cultural autonomy in Ukraine: linguistic and educational aspect.

Реализация права на национально-культурную автономию в Украине: языковой и образовательный аспекты

Autor:

Владимир Трощинский, м. Київ, Україна 

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Právo používať materinský jazyk  a vzdelávať sa v tomto jazyku je zakotvené v zákone „O národnostných menšinách v Ukrajine“.  V príspevku (článku) je rozbor využívania národnostných práv v oblasti školstva, kultúry, náboženských obradov a pod. Zároveň v tomto smere porovnáva platnú ukrajinskú legislatívu s vybranými normami EÚ. 

Abstract

The right to use their mother language and to be educated in this language is enshrined in the law "On National Minorities in Ukraine". In the article (article) is to analyze the use of national rights in education, culture, religious ceremonies, etc.. Also in this respect compares valid Ukrainian legislation with EU standards selected.

Bibliografické informácie (sk)

TROŠČINSKYJ, Volodymyr. Realizácia práva na národnú a kultúrnu autonómiu na Ukrajine: jazykový a vzdelávací aspekt. Človek a spoločnosť, 2000, roč. 3, č. 1. 

Bibliographic information

TROŠČINSKYJ, Volodymyr. Realization of the right to national and cultural autonomy in Ukraine: linguistic and educational aspect. Individual and Society, 2000, Vol. 3, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok