Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Ruthenians in Slovakia and issues of development their written language

Rusíni na Slovensku a vývoj otázky ich spisovného jazyka

Autor:

Stanislav Konečný, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, konecny@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Nedoriešenie otázky spisovného jazyka Rusínov autor spája so špecifickou etnogenézou tohto etnika. Prezentuje historický prierez snáh o vytvorenie rusínskeho literárneho jazyka podmienených historickými aj jazykovými podmienkami. Podáva prehľad jednotlivých jazykových koncepcií a ich vývoj od 17. storočia do roku 1989. Rozlišuje cirkevno-slovanskú, ruskú, ukrajinskú aj nárečovú bázu lexiky i gramatických javov jazyka rusínskeho obyvateľstva a zaraďuje k nim najvýznamnejšie autority,  ktoré sa podieľali na tvorbe jednotlivých foriem rusínskeho jazyka a na jeho propagácii.

Abstract

Outstanding issues Ruthenians literary language associated author with a specific ethnogenesis of this ethnic group. Presents a historical section of efforts to create a Rusyn literary language of contingent historical and linguistic terms. Gives an overview of the different language concepts and their evolution from the 17th century until 1989, distinguished Church-Slavonic, Russian, Ukrainian and accented base vocabulary and grammar Ruthenian population and ranks them the most important authorities that participated in the creation of various forms of Ruthenian language and for the promotion.

Bibliografické informácie (sk)

KONEČNÝ, Stanislav. Rusíni na Slovensku a vývoj otázky ich spisovného jazyka. Človek a spoločnosť, 2000, roč. 3, č. 1.

Bibliographic information

KONEČNÝ, Stanislav. Ruthenians in Slovakia and issues of development their written language. Individual and Society, 2000, Vol. 3, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok