Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Slovaks and education in the Slovak language in the Czech Republic

Slováci a vzdelávanie v slovenskom jazyku v Českej republike

Autor:

Helena Nosková

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Nezáujem slovenských rodičov o zriaďovanie slovenských menšinových škôl v ČR má svoje dôvody. Jedným z nich sú práve často vykazované štatistické súhrny počtu Slovákov, ktorí však hoci slovenskú národnosť deklarujú, alebo v minulosti deklarovali, nemusia byť čisto etnickými Slovákmi s výrazným slovenským národným vedomím. Napr. slovenskí Rómovia v Českej republike pociťujú v oblasti vzdelávania iné problémy, než tie, ktoré slovenskej menšine pripomínajú jej občianske združenia. Rusíni žijúci v západných Čechách, deklarujú často slovenskú národnosť, ale uprednostňujú vzdelávanie svojich potomkov v českom jazyku.

Abstract

A disinterest Slovak parent about setting up schools Slovak minority in the Czech Republic has his reasons. One of them is often just reported statistical summaries of Slovaks, although they declare Slovak nationality, or in the past declared, may not be purely ethnic Slovaks a strong Slovak national consciousness. For example, Slovak Romas in the Czech Republic feel in education issues other than those that resemble the Slovak minority civic associations. Rusyns living in western Bohemia, often declared Slovak nationality, but prefer the education of their offspring in the Czech language.

Bibliografické informácie (sk)

NOSKOVÁ, Helena. Slováci a vzdelávanie v slovenskom jazyku v Českej republike. Človek a spoločnosť, 2000, roč. 3, č. 1.  

Bibliographic information

NOSKOVÁ, Helena. Slovaks and education in the Slovak language in the Czech Republic. Individual and Society, 2000, Vol. 3, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok