Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Sociological and cultural background of a national school in Hungary after 1948

Sociologické a kultúrne zázemie národnostnej školy v Maďarsku po roku 1948

Autor:

Anna Divičanová

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Cieľom práce bola analýza niektorých charakteristických čŕt slovenských škôl v Maďarsku, respektíve výučby prebiehajúcej v slovenskom jazyku. Predovšetkým sa zaoberá typológiou národnostnej školy v Maďarsku, resp. pokusmi vytvárať, reformovať tento typ školy. Zaujíma ma tiež miesto národnostnej školy v celoštátnej sieti škôl a celospoločenskej kultúry a nadhodím otázku, či sa môže vytvoriť taký typ národnostnej školy, ktorý je vzhľadom na štátny systém škôl autonómny.  V rámci príspevku autorka opisuje dejiny národnostného školstva v Maďarsku po roku 1948 na sociologickom a kultúrnom pozadí. Prináša 2 náhľady na Proces poštátnenia škôl v Maďarsku a jeho vplyv na národnostné školstvo z roku 1948. Ďalej opisuje vybudovanie národnostnej školskej siete v r.1949, špeciálny typ školskej siete- regionálnu školu s internátom, ako aj zaniknutie siete národnostných škôl a vznik bilingválnej školy v r. 1961.

Abstract

The aim of study was to analyze some features of Slovak schools in Hungary, respectively ongoing instruction in Slovak language. Mainly it discusses about the typology of national schools in Hungary, respectively I focuse on attemptions of creating, reforming this type of school. Also it concerns about place of national schools in nationwide network of schools and society-wide culture and it analyses the question of whether it can create a type of national schools, which is due to the state system of autonomous schools. Within the allocation author describes the history of minority education in Hungary after 1948 on the sociological and cultural background. It brings two insights to the process of nationalization of schools in Hungary and its impact on national education from 1948. Further it describes the construction of a national school network in 1949, a special type of school network-regional school with internal and disappearance of the network of national schools and the creation of bilingual schools in year of 1961.

Bibliografické informácie (sk)

DIVIČANOVÁ, Anna. Sociologické a kultúrne zázemie národnostnej školy v Maďarsku po roku 1948. Človek a spoločnosť, 2000, roč. 3, č. 1.

Bibliographic information

DIVIČANOVÁ, Anna. Sociological and cultural background of a national school in Hungary after 1948. Individual and Society, 2000, Vol. 3, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok