Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Solving problems: Social homogenization and the essentialism-constructivism debate

Solving problems: Social homogenization and the essentialism-constructivism debate

Autor:

Eben Friedman, efriedma@ucsd.edu

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Cieľom autora v prezentovanom článku je ilustrovať praktický význam, ktorý mala rozdielnosť dvoch názorov – súčasne esencialistické a konštruktivistické pochopenie rozdielnosti. Boli skúmané dve štátne politiky a obe mali za cieľ homogenizovať im podliehajúce populácie. Taktiež môžeme povedať, že tieto politiky boli zacielené na elimináciu ‚vnútorných ostatných‘. Prvá zahŕňala riešenie „židovského problému“ nacistami a druhá zahŕňala zaobchádzanie komunistov s „problémom s cigánmi“. Posledná sekcia článku sa venuje zbližovaniu politík nacizmu a komunizmu a zbližovaniu súčasného esencialistického a konštruktivistického chápanie rozdielností. Autor sa okrajovo venuje aj genetickej manipulácii a nedávnym biotechnologickým inováciám v spojení s násilím a nebezpečnými ideológiami.

Abstract

The aim of the author in the presented article is to illustrate the practical importance, which had difference between the two views - contemporary essentialist and constructivist understandings of difference, once had. Two state policies were examined and both of them aimed at homogenizing the populations subject to them. Or it can be said that these policies were aimed at the elimination of ‘internal others’. First one involved Nazi solutions to the ‘Jewish Problem’ and second one involved Communist treatments of the ‘Gypsy Problem’. Last section of the paper is devoted to convergence between Nazi and Communist policies and between present-day essentialist and constructivist understanding of difference. Author is also in part mentioning genetic manipulation and recent biotechnological innovation in link with violence and dangerous ideologies.

Bibliographic information

FRIEDMAN, Eben. Solving problems: Social homogenization and the essentialism-constructivism debate. Individual and Society, 2000, Vol. 3. No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok