Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Ukrainianization of Russian education in Eastern Slovakia (1946-1952) and Ivan Paňkevyč

Ukrajinizácia ruského školstva na východnom Slovensku (1946-1952) a Ivan Paňkevyč

Autor:

Mikuláš Mušinka, Prešovská univerzita v Prešove, musinka@unipo.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

V prezentovanom článok ponúkame pohľad do problematiky povojnového vývoja školstva Rusínov - Ukrajincov severovýchodného Slovenska. Nesúhlasíme s tým, ako je daná téma mnoho krát prezentovaná v slovenskej a rusínskej tlači a teda, že obdobie „ukrajinizácie“ je považované za „obdobie temna“. Opisujeme históriu a ďalšie skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že prechod škôl z ruského spisovného jazyka na ukrajinský jazyk urýchlil a pozdvihol vzdelanostnú úroveň obyvateľstva. Taktiež uvádzame značný prínos  Ivana Paňkevyča. Ukázal, že Rusíni - Ukrajinci východného Slovenska majú historické korene na Ukrajine a ich jazyk je neoddeliteľnou súčasťou ukrajinského jazyka a svojou prácou ovplyvnil vzdelanostnú štruktúru rusínsko-ukrajinského obyvateľstva. 

Abstract

In this article we present insight to the issue of educational system development of Ruthenians – Ukrainians in north-eastern Slovakia. We do not agree with the way this issue is frequently presented in Slovak and Ruthenian press – that period of “ukranisation” is concerned to be “dark period”. We describe history and another realia which show that shifting from Russian literary language to Ukrainian language enhanced and upraised educational level of people. We also write about considerable contribution of Ivan Paňkevyč. He showed that Ruthenians – Ukrainians in eastern Slovak have their historical roots in Ukraine and their language is inseparable part of Ukrainian language and he influenced educational structure of Ruthenian – Ukrainian population by his work.

Bibliografické informácie (sk)

MUŠINKA, Mikuláš. Ukrajinizácia ruského školstva na východnom Slovensku (1946-1952) a Ivan Paňkevyč. Človek a spoločnosť, 2000, roč. 3, č. 1.

Bibliographic information

MUŠINKA, Mikuláš. Ukrainianization of Russian education in Eastern Slovakia (1946-1952) and Ivan Paňkevyč.Individual and Society, 2000, Vol. 3, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok