Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Ukrainian and Ruthenian education in Slovakia

Ukrajinské a rusínske školstvo na Slovensku

Autor:

Marián Gajdoš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, gajdosm@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Po oslobodení (r. 1945) pripadla ruským a ukrajinským národnostným školám kľúčová úloha v úsilí o obrodenie národného vedomia Rusínov a Ukrajincov na Slovensku. V tejto oblasti sa v koncentrovanej podobe premietali základné problémy charakterizujúce postavenie tejto národnostnej menšiny. Napriek tomu je evidentné, že v uvedenom období došlo k rozvoju vzdelanostnej úrovne jej príslušníkov. Od začiatku 70. rokov sa však ukrajinské školstvo na Slovensku postupne dostávalo do defenzívy a v súčasnosti je v krízovom stave, ktorého korene sa nachádzajú v politických a administratívnych chybách z predchádzajúcich rokov.

Abstract

After the liberation (year 1945) devolved for Russia and the Ukrainian national schools key role in efforts to rebirth national consciousness Ruthenians and Ukrainians in Slovakia. In this area, screened in concentrated form the basic problems characterizing the status of this minority. Nevertheless, it is evident that in that period came to the development of the educational level of its members. From the beginning 70th years, the Ukrainian education in Slovakia gradually received the defensive and is now in crisis, whose roots are in political and administrative errors from previous years.

Bibliografické informácie (sk)

GAJDOŠ, Marián. Ukrajinské a rusínske školstvo na Slovensku. Človek a spoločnosť, 2000, roč. 3, č. 1.

Bibliographic information

GAJDOŠ, Marián. Ukrainian and Ruthenian education in Slovakia. Individual and Society, 2000, Vol. 3, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok