Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Application of the Romany language at primary school

Uplatňovanie rómskeho jazyka na I. stupni ZŠ

Autor:

Eva Poláková, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, epolakova@ukf.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Uplatňovanie rómskeho jazyka zatiaľ iba ako pomocného nástroja úspešnej komunikácie v slovenskom jazyku najmä na I. stupni ZŠ vyplýva zo skúseností pedagogickej praxe. V tzv. šlabikárovom období sa osvedčila motivácia rómskych detí najmä pomocou hier a názorného materiálu.

Abstract

Application of the Roma language so far only as a tool for successful communication in Slovak especially at primary school stems from the experience of teaching practice. In so called spelling-book period has proved particularly motivation of Roma children through games and illustrative material.

Bibliografické informácie (sk)

POLÁKOVÁ, Eva. Uplatňovanie rómskeho jazyka na I. stupni ZŠ. Človek a spoločnosť, 2000, roč. 3, č. 1.

Bibliographic information

POLÁKOVÁ, Eva. Application of the Romany language at primary school. Individual and Society, 2000, Vol. 3, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok