Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Upbringing and education of national minorities in Slovakia nowadays

Výchova a vzdelávanie národnostných menšín v Slovenskej republike v súčasnosti

Autor:

Katarína Ondrášová, ondras@education.gov.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Slovenská republika vplyvom jej historického vývoja patrí ku krajinám s pomerne pestrou národnostnou štruktúrou obyvateľstva (z celkového počtu obyvateľov cca 14,31% tvoria príslušníci rôznych národnostných menšín). Výchova a vzdelávanie detí a žiakov patriacich k národnostným menšinám sa uskutočňuje v školách s vyučovacím jazykom národností, s vyučovaním jazyka národností a s vyučovacím jazykom slovenským na základe slobodného rozhodnutia rodičov, resp. zákonného zástupcu. V článku sa venujeme starostlivosti štátu o občanov patriacich k národnostným menšinám v rezorte školstva a problematiky výchovy a vzdelávania detí a žiakov zo sociálne a jazykovo znevýhodneného prostredia.

Abstract

Slovak Republic by influence of its historical development belongs to countries with a relatively varied national structure of the population (of the total population, about 14.31% are members of various ethnic minorities). Upbringing and education of children and pupils belonging to national minorities conducted in schools with minority language, the languages ​​of nationalities and Slovak language at the discretion of the parents, resp. legal guardian. In this article we are dealing with the care about citizens belonging to national minorities in the education sector and the issue of education of children and pupils from socially and linguistically disadvantaged backgrounds.

Bibliografické informácie (sk)

ONDRÁŠOVÁ, Katarína. Výchova a vzdelávanie národnostných menšín v Slovenskej republike v súčasnosti. Človek a spoločnosť, 2000, roč. 3, č. 1.

Bibliographic information

ONDRÁŠOVÁ, Katarína. Upbringing and education of national minorities in Slovakia nowadays. Individual and Society, 2000, Vol. 3, No. 1. 

Článok v PDF

Zdieľať článok