Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Education and educational system of the Hungarian minority in Slovakia after World War II

Vzdelávanie a školstvo maďarskej menšiny na Slovensku po druhej svetovej vojne

Autor:

Ladislav Tankó

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Maďarský jazyk a literatúra v systéme výchovno-vzdelávacieho pôsobenia zaujíma významné miesto, je predpokladom úspešného osvojenia si poznatkov vo všetkých ďalších učebných predmetoch. Cieľom a úlohou vyučovania maďarského jazyka a literatúry na stredných školách je, v nadväznosti na poznatky a zručnosti získané v základnej škole a na úrovni primeranej veku. Všeobecne možno konštatovať, že sa na hodinách maďarského jazyka a literatúry postupuje podľa novej koncepcie a platných učebných osnov, v duchu modernizácie vyučovania. Učitelia sa snažia žiakov aktivizovať a tvorivo pracujú s väčším, či menším úspechom. 

Abstract

Hungarian language and literature in the system of educational activity occupies an important place, a prerequisite for the successful assimilation of knowledge in all other school subjects. The aim and task of teaching Hungarian language and literature in secondary schools is, in relation to the knowledge and skills acquired in primary school and at the appropriate age. Generally speaking, that the lessons of the Hungarian language and literature follows the new concept and existing curricula, teaching in the spirit of modernization. Teachers are trying to mobilize students and creative work with more or less success.

Bibliografické informácie (sk)

TANKÓ, Ladislav. Vzdelávanie a školstvo maďarskej menšiny na Slovensku po druhej svetovej vojne. Človek a spoločnosť, 2000, roč. 3, č. 1.

Bibliographic information

TANKÓ, Ladislav. Education and educational system of the Hungarian minority in Slovakia after World War II. Individual and Society, 2000, Vol. 3, No. 1. 

Článok v PDF

Zdieľať článok