Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Examining of ethnic identity of Slovak minority living in Hungary

Skúmanie otázok etnickej identity slovenskej minority v Maďarsku

Autor:

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, homisin@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Článok predstavuje metodologický rámec dvoch terénnych, sociologicky orientovaných, výskumov zameraných na výskum slovenskej inteligencie žijúcej v Maďarsku a jej úloha pri upevňovaní etnickej identity Slovákov žijúcich v Maďarsku a výskum medzigeneračných zmien etnickej identity slovenskej rodiny v Maďarsku. Obidva výskumy sú výsledkom vzájomnej spolupráce Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku a Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach.

Abstract

Paper introduces the methodological frame of two sociological field surveys focused on research of Slovak intelligence living in Hungary and its role in strenthening the ethnic identity of Slovaks living in Hungary and research of intergenerational changes of ethnic identity of Slovak family in Hungary. Both surveys are the result of the cooperation of the Research Institute of Slovaks in Hungary and the Institute of Social Sciences in Košice.

Bibliografické informácie (sk)

HOMIŠINOVÁ, Mária. Skúmanie otázok etnickej identity slovenskej minority v Maďarsku. Človek a spoločnosť, 2000, Vol. 3, No. 2.

Bibliographic information

HOMIŠINOVÁ, Mária. Examining of ethnic identity of Slovak minority living in Hungary. Individual and Society, 2000, Vol. 3, No. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok