Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Ethnic minorities in Slovakia and some terminological problems

Etnické menšiny na Slovensku a niektoré terminologické problémy

Autor:

Stanislav Konečný, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, konecny@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

 

Abstract

The paper is devoted to these terminological issues, which are presently occuring in research and interpretation of history of ethnic minorities in Slovakia and Central Europe. Author is dividing termines into three groups and is giving their concise characteristic. A necessity of research and publishing of results in this area is emphasized and contures of approach are delineated which could be taken by researches in this field.

Bibliografické informácie (sk)

KONEČNÝ, Stanislav. Etnické menšiny na Slovensku a niektoré terminologické problémy. Človek a spoločnosť, 2000, roč. 3, č. 3.

Bibliographic information

KONEČNÝ, Stanislav. Ethnic minorities in Slovakia and some terminological problems. Individual and Society, 2000, Vol. 3, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok