Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Question of ethnonym and identification of Ruthenian-Ukrainian minority in Slovakia in terms of minority members themselves (the results of empirical pre-research)

Otázka etnonyma a identifikácie rusínskej-ukrajinskej minority na Slovensku z pohľadu samotných príslušníkov minority (výsledky empirického predvýskumu)

Autor:

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, homisin@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

 

Abstract

The paper is presenting the results of empirical preliminary research, which was realised among the members of minorities (Ruthenian/Ukrainian minority) and related majority community (Slovak majority) in frame of preparation of sociological - historical research (2000) focused upon the research of several aspects of ethnic identity named ethnic communities.The research, in particular, is focused upon the presentation of opinions of participants of research on two, frequently discussed controversial issues - identification of given minority, that is, if there are one, or two separate ethnic groups, and, in that regard clearification of its (their) name (ethnonym).

Bibliografické informácie (sk)

HOMIŠINOVÁ, Mária. Otázka etnonyma a identifikácie rusínskej-ukrajinskej minority na Slovensku z pohľadu samotných príslušníkov minority (výsledky empirického predvýskumu). Človek a spoločnosť, 2000, roč. 3, č. 3.

Bibliographic information

HOMIŠINOVÁ, Mária. Question of ethnonym and identification of Ruthenian-Ukrainian minority in Slovakia in terms of minority members themselves (the results of empirical pre-research). Individual and Society, 2000, Vol. 3, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok