Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Inventories of Gypsies from 18 and 19 century in the State Regional Archive in Kosice

Súpisy Cigánov z 18. a 19. storočia v Štátnom oblastnom archíve v Košiciach

Autor:

Anna Tkáčová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, tkacova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Súpisy predstavujú bohatý pramenný materiál k dejinám Rómov na východnom Slovensku. Môžeme si z nich vytvoriť obraz či už o geografickom rozložení a počte rómskych rodín v obciach, alebo o ich spôsobe života, stravovaní, odievaní, o počte a výchove ich detí, alebo o zamestnaní. Pri spracovávaní daných súpisov musíme mať ale na zreteli tú skutočnosť, že v danom období pretrvávala silná migrácia Rómov, a tak mnohé rodiny v spomínaných súpisoch s najväčšou pravdepodobnosťou zachytené neboli, a preto konečné počty Rómov môžu byť čiastočne skreslené.

Abstract

Inventories are the rich source material on the history of Roma in eastern Slovakia. We can create a picture of them both on the geographical distribution and the number of Roma families in the villages, or their lifestyle, diet, clothing, and number of children education, or employment. When processing of the inventories but we must have in mind the fact that during the period remained robust Roma migration, and so many families in those inventories are most likely to have been captured, and therefore the final number of Roma can be partially distorted.

Článok v PDF

Zdieľať článok