Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Rate of return on investment in human capital

Miera návratnosti investícií do ľudského kapitálu

Autor:

Marek Dobeš, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, dobes@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)


 

Abstract

Investments can be made into human capital in the similar way as into physical one. To know the rate of return on such an investment enables more qualified decision-making about where to allocate resources aimed for further development of society. This article shortly reviews studies concerned with returns on investment into human capital of the society and discusses the self-strenghtening effect of human capital.

Bibliografické informácie (sk)

DOBEŠ, Marek. Miera návratnosti investícií do ľudského kapitálu. Človek a spoločnosť, 2000, roč. 3, č. 4.

Bibliographic information

DOBEŠ, Marek. Rate of return on investment in human capital. Individual and Society, 2000, Vol. 3, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok