Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Social norms of interethnic relations and their perception of Slovaks and Ruthenians / Ukrainians in Slovakia (results of empirical analysis)

Sociálne normy medzietnických vzťahov a ich percepcia Slovákmi a Rusínmi/Ukrajincami na Slovensku (výsledky empirickej analýzy)

Autor:

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, homisin@saske.sk 

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

 

Abstract

The paper informs about the mode of application of new approach of  social norms in inter-ethnic relations. The basic principle oh this  approach is to discern individual types of norms - injunctive from  descriptive and personal (a model IDP). At the time, the paper presents  partial results of research realized among the Slovaks and  Ruthenians/Ukrainians, opinions of respondents in regard to selected  language right of minorities and their implementation in practical life  on the basis of utilized methodic. 

Bibliografické informácie (sk)

HOMIŠINOVÁ, Mária. Sociálne normy medzietnických vzťahov a ich percepcia Slovákmi a Rusínmi/Ukrajincami na Slovensku (výsledky empirickej analýzy). Človek a spoločnosť, 2001, roč. 4, č. 2.

Bibliographic information

HOMIŠINOVÁ, Mária. Social norms of interethnic relations and their perception of Slovaks and Ruthenians / Ukrainians in Slovakia (results of empirical analysis). Individual and Society, 2001, Vol. 4, No. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok