Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Evacuation of the German population out of Slovakia at the end of the World War II

Evacuation of the German population out of Slovakia at the end of the World War II

Autor:

Soňa Gabzdilová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, gabzdil@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Postupujúce vojenské operácie východného frontu druhej svetovej vojny sa v druhej polovici roku 1944 dostali k slovenským hraniciam. Nemecká menšina na Slovensku očakávala príchod fronty s veľkými obavami. Počet nemeckého obyvateľstva, ktoré sa na slovenskom území usídľovalo postupne už od 13. storočia, v dobe blížiaceho sa konca druhej svetovej vojny, odhadovali približne na 120000 osôb. Najvyššie orgány Nemeckej ríše o možnej evakuácii príslušníkov nemeckej menšiny z Chorvátska, Rumunska, Maďarska, Srbska a Slovenska jednali už na jar 1944. Situáciu na Slovensku vyostrilo Slovenské národné povstanie. Začiatkom septembra opustilo na Spiši svoje domovy niekoľko stoviek Nemcov, ktorí odchádzali najmä do Maďarska, Generálneho gubernátu. Evakuovať Nemcov nachádzajúcich sa v centre povstaleckého územia na strednom Slovensku, v oblasti Hauerlandu, nebolo technicky možné a Nemci usadení na západnom Slovensku, v Bratislave a jej okolí, sa necítili byť povstaním ohrození. Spišskí Nemci sa po ústupe povstalcov vracali späť do svojich domovov. Koncom septembra nemeckú menšinu neohrozovali už povstalecké jednotky, ale nezadržateľne sa približujúca Červená armáda. Vedenie Deutsche Partei sústredilo pozornosť na riešenie praktických problémov spojených s prípravou evakuácie z územia, na ktorom bolo postupom frontu nemecké obyvateľstvo najskôr ohrozené - zo Spiša. Ako prvé boli od polovice septembra evakuované deti školopovinného veku v sprievode učiteľov. Od konca septembra 1944 odchádzali podľa dopravných možností a poskytnutých prostriedkov ostatní príslušníci nemeckej menšiny, hlavne deti, ženy a chlapi nad 60 rokov. Evakuáciu riadili domáce oddiely Heimatschutzu pod dozorom vojenských hliadok. Evakuovaná osoba si mohla so sebou vziať 30 kg batožiny, ostatný majetok mal zostať na mieste. Nariadenie o čiastočnej evakuácii vydané F. Karmasinom sa nestretlo medzi spišskými Nemcami s očakávaným porozumením. Postup frontu však ukončil nerozhodnosť a váhavosť. 26. októbra 1944 navštívil H. Himmler Slovensko, aby sa presvedčil o konkrétnej situácii. Na mieste vydal rozkaz o totálnej evakuácii Nemcov zo Spiša, ktorý bol zverejnený na druhý deň. Evakuáciu formálne riadila VOMI (Volksdeutsche Mittelstelle), ale realizovala ju Deutsche Partei za pomoci svojich ozbrojených zložiek - Heimatschutzu. Väčšina spišských Nemcov sa dostala do českých severných pohraničných okresov od Opavy až po Karlove Vary. V novembri mohli evakuovať Nemci aj z Hauerlandu, z Bratislavy a okolia. Nie všetci príslušníci nemeckej menšiny boli evakuovaní organizovane prostredníctvom Deutsche Partei. Mnohí odchádzali dobrovoľne, hlavne z Bratislavy a okolia. Útočište nachádzali väčšinou v Rakúsku. Celý priebeh evakuácie nemeckého obyvateľstva zo Slovenska bol podmienený len ťažko riešiteľnou dilemou. Na jednej strane, celkom prirodzene, existoval strach pred postupujúcou Červenou armádou, ktorý jednoznačne diktoval odísť, a na strane druhej pripútanosť a láska k svojim domovom, ktorá Nemcom odchodu bránila. Evakuácia bola preto komplikovaná, niekde až chaotická a vymkla sa z riadenia a kontroly nielen F. Karmasinovi a Heimatschutzu, ale aj ríšskym orgánom. V konečnom dôsledku prebehla, ale nie podľa plánu a často v poslednej chvíli. Stanoviť celkový presný počet Nemcov, ktorých zo Slovenska evakuovali koncom roka 1944 a začiatkom roka 1945, je obtiažne, informácie sú rôzne. Pohybujú sa v rozpätí od 70000 do 120000 osôb. Aj keď sa mnohí z evakuovaných Nemcov v lete 1945 vrátili do svojich domovov na Slovensko, v roku 1946 boli na základe výsledkov Postupimskej konferencie vysídlení, a tentokrát už natrvalo. 

Abstract

Advancing military operations of the Eastern Front of World War II in the second half of 1944 reached the Slovak border. The German minority in Slovakia expected arrival queue with great concern. Number of the German population, which the Slovak territory gradually settled down since the 13th century, at the time of the approaching end of World War II, estimated at around 120,000 people. The highest authorities of the German Reich on the possible evacuation of the German minority in Croatia, Romania, Hungary, Serbia and Slovakia have acted in spring 1944 exacerbated the situation in Slovakia Slovak National Uprising. In early September left their homes in Spiš several hundred Germans who went to Hungary in particular, General governy. Germans evacuate located in the heart of rebel territory in central Slovakia, in Hauerland, it was technically possible and Germans settled in western Slovakia in Bratislava and its surroundings, the uprising did not feel threatened. Spis Germans after the retreat of the rebels returned back to their homes. In late September the German minority have not endanger the rebel forces, but inexorably to an approximate Red Army. In November the Germans to evacuate the Hauerland of Bratislava and its surroundings. Not all members of the German minority were evacuated organized through Deutsche Partei. Many were leaving voluntarily, mainly from Bratislava and its surroundings. Determine the exact total number of Germans who were evacuated from Slovakia at the end of 1944 and beginning of 1945, it is difficult, the information is different. They range between 70,000 to 120,000 people. Although many of the Germans evacuated in the summer of 1945 returned to their homes to Slovakia in 1946 were based on the results of the Potsdam Conference displacement, and this time permanently.

Bibliographic information

GABDZILOVÁ, Soňa. Evacuation of the German population out of Slovakia at the end of the World War II. Individual and Society, 2001, Vol. 4, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok