Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Internal and external factors leading to the compulsory transfer of ethnic Germans out of Slovakia

Internal and external factors leading to the compulsory transfer of ethnic Germans out of Slovakia

Autor:

Milan Olejník, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, olejnik@saske.sk 

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Začlenenie etnických Nemcov v ČSR do nacistických organizácií a ich podiel na rozbití Českoskoslovenska doviedli čelných politických predstaviteľov československej vlády v exile k presvedčeniu, že v obnovenej republike bude nevyhnutné zredukovať počet Nemcov na minimum. Plánovaný odsun nemeckého obyvateľstva z ČSR po porážke nacistického Nemecka bol zdôvodňovaný na princípe tzv. kolektívnej viny. Autorom a primárnym proponentom tohto postulátu bol prezident E. Beneš. Vývoj medzinárodnej a vnútropolitickej situácie v ČSR umožnil akceptáciu odsunu Nemcov z ČSR (tiež z Poľska a Maďarska) zo strany víťazných mocností v roku 1945 a realizáciu tohto zámeru v rokoch 1946-1953.

Abstract

Incorporation of ethnic Germans in Czechoslovak republic to Nazi organizations and their part in splitting Czechoslovakia brought leading political representatives of Czechoslovak government in exile to beliefs that in renewed republic it will be inevitable to reduce number of Germans to minimum. Planned transfer of German inhabitants from Czechoslovak republic after defeating Nazi Germany was justified on the principle of so called collective guilt. Author and primary proponent of this postulate was President E. Beneš. Development of international and internal political situation in Czechoslovak enabled acceptation of transfer of Germans out of Czechoslovakia (also out of Poland and Hungary) from the point of view of winning powers in 1945 and also realization of this intention in years 1946 – 1953.

Bibliographic information

OLEJNÍK, Milan. Internal and external factors leading to the compulsory transfer of ethnic Germans out of Slovakia. Individual and Society, 2001, Vol. 4, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok