Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Lemkos in Poland to deportation action in the Soviet Ukraine in the years 1944-1946

Łemkowie w Polsce wobec akcji wysiedleńczej na Ukrainę radziecką w latach 1944-1946

Autor:

Roman Drozd, drozdroman@poczta.onet.pl

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Príspevok je venovaný problematike povojnového presídlenia Lemkov z Poľska do Sovietskeho zväzu. Zásada dobrovoľnosti pôvodne proklamovaná v dohode medzi vládou Ukrajiny a Poľským výborom národného oslobodenia zo septembra 1944 bola hrubo porušená a presídľovanie sa zmenilo na deportáciu lemkovského obyvateľstva, pri ktorej asistovala aj armáda. Autor uvádza spôsoby, ktorými sa Lemkovia pokúšali brániť nútenému odsunu, napr. vytváranie výborov na národnostnom princípe, písanie petícií, v ktorých poľskú vládu ubezpečovali o lojalite, úteky do Československa, prestupy na rímskokatolícke vierovyznanie a pod.

Abstract

The paper is devoted to the issue of post-war resettlement of Lemkos from Poland to the Soviet Union. Voluntary principle was originally proclaimed in the Agreement between the Government of Ukraine and the Polish Committee of National Liberation of September 1944 the gross violations and the displacement was changed to deportation Lemko population in which assisted the army. The author presents the ways in which Lemkos tried to prevent the forced removal, for example. creating committees on ethnic principle, writing petitions, in which the Polish government assured the loyalty escape to Czechoslovakia, he transferred to the Roman Catholic and the like.

Bibliografické informácie (sk)

DROZD, Roman. Łemkowie w Polsce wobec akcji wysiedleńczej na Ukrainę radziecką w latach 1944-1946. Človek a spoločnosť, 2001, roč. 4, č. 4.

Bibliographic information

DROZD, Roman. Lemkos in Poland to deportation action in the Soviet Ukraine in the years 1944-1946. Individual and Society, 2001, Vol. 4, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok