Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The research of the ethnic processes in the minority communities living in Hungary

The research of the ethnic processes in the minority communities living in Hungary

Autor:

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, homisin@saske.sk  

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Interdisciplinárny výskum (sociologicko-sociálnopsychologický) zameraný na skúmanie intergeneračných súvislostí zmien etnickej identity národnostne homogénnych (nemeckých, chorvátskych, slovenských, bulharských) a heterogénnych rodín žijúcich v Maďarsku realizoval kolektív pracovníkov Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach, Ústavu pre výskum etnických minorít MAV v Budapešti a Výskumného ústavu Slovákov v Békešskej Čabe v priebehu roku 2001. Príspevok podáva informáciu o predmetnom výskume v dvoch rovinách. Stručne predstavuje projekt výskumu, t.j. bližšie charakterizuje objekt výskumu a kritériá jeho výberu, verbálne i ilustračne (prostredníctvom modelu výskumu) prezentuje zameranie a ciele výskumu, identifikuje empirické indikátory, približuje metódy a procedúru výskumu. Zároveň prezentuje parciálne výsledky výskumu (vzhľadom na práve ukončený zber dát) zistené po analýze vybraných empirických údajov. Koncentruje sa na výsledky individuálnej i skupinovej reflexie etnickej identifikácie príslušníkov skúmaných minorít vo vzťahu k vlastnej skupine (minorite), majorite, materskému národu a relevantným štátnym útvarom. Pritom podľa jednotlivých minorít rozlišuje a kvantifikuje mieru a intenzitu uvedomenia a prežívania k vybraným sociálnym útvarom. Výsledky potvrdzujú diferencovanú mieru a intenzitu prežívania etnickej identity príslušníkov minorít vo vnútri každej minority i navzájom. 

Abstract

An inter-disciplinary research (sociological and socio-psychological) focused upon the research of the inter-generation connections in regard to the changes of ethnic identity of ethnically homogeneous families (German, Croatian, Slovak and Bulgarian) and heterogeneous families living in Hungary was realised by a team of researchers of Institute of Social Sciences Slovak Academy of Sciences, Institute of Minority Studies of Hungarian Academy of Sciences in Budapest and Institute of research of Slovaks in Békés Čaba in course of 2001. The paper is offering an information in regard to topical research in two levels: 
- is introducing the research project in a concise mode, 
- is presenting partials results of the research.

The results of research of individual ethnic identification are pointing to fact, that respondents, members of all four tested minorities are predominantly aware of adherence to their respective ethnic community. This fact, in connection with the deepening of the ethnic identity, positively determinate further development and existence of researched ethnic communities. At the same time the presented results indicate a certain tendency toward the more pronounced influence of ethnically homogeneous families in process of deepening of an ethnic awareness of their members, which can be, in this context, a confirmation of significance of ethnic homogamy. In regard to the group ethnic identification we detected the differentiated degree and intensity of experience inside of each minority also mutually from the aspect of a nationality and also from the aspect of individual social formations. The respondents from ranks of each minority attached a high degree of perception to their minority (Slovaks, Germans and Croatians - this minority shown highest level of perception). This in accordance with the results of personal ethnic identification. This also confirms the determination and inter-connection of personal and group identification. However, it is necessary to mention, that stated results are gained only on the base of small selected sample. To what degree they will be consistent with the results of the whole researched sample we will know only after completion of further analysis.

Bibliographic information

HOMIŠINOVÁ, Mária. The research of the ethnic processes in the minority communities living in Hungary. Individual and Society, 2001, Vol. 4, No. 4

Článok v PDF

Zdieľať článok