Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The status of ethnic Germans in Slovakia in the period between the end of the World War II and commencement of their transfer out of Slovakia

The status of ethnic Germans in Slovakia in the period between the end of the World War II and commencement of their transfer out of Slovakia

Autor:

Milan Olejník, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, olejnik@saske.sk 

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Rozhodnutie československých politických predstaviteľov pretvoriť obnovenú republiku na štát bez "neslovanských menšín" malo dramatický dopad na postavenie nemeckej minority na Slovensku. Nemci boli vystavení radu opatrení, ktoré viedli k politickej, hospodárskej a občianskej dislokácii tejto etnickej komunity a vyústili do odsunu väčšiny Nemcov z územia Slovenska. Príspevok sa venuje jednotlivým aspektom tohto procesu a jeho celkového dopadu na postavenie nemeckej minority na Slovensku v období rokov 1945-1946.

Abstract

Decision of Czechoslovakian political representatives to transform renewed republic to state without “non-Slavonic minorities” had dramatic impact on position of German minority in Slovakia. Germans were exposed to range of precautions which led to political, economic and civil relocation of this ethnic community and resulted in transfer of majority Germans out of Slovakian territory. This paper is devoted to individual aspects of this process and its overall impact on situation of German minority in Slovakia in the years 1945-1946.

Bibliographic information

OLEJNÍK, Milan. The status of ethnic Germans in Slovakia in the period between the end of the World War II and commencement of their transfer out of Slovakia. Individual and Society, 2002, Vol. 5, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok