Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Religious division of the Trebišov region during the dualism

A Tőketerebesi járás vallási tagolódása a dualizmus időszakában

Autor:

Zlatica Sáposová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, saposova@saske.sk 

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Náboženské členenie v trebišovskom okrese bolo úzko spojené s etnickým zložením obyvateľstva. Sledovali sme počet veriacich a územné rozloženie troch náboženských vierovyznaní – rímskokatolícke, gréckokatolícke a reformované. V sledovanom období v počtoch neboli významné zmeny. Prvenstvo si v regióne ponechalo rímskokatolícke vierovyznanie, počet gréckokatolíkov sa mierne zvýšil a neskôr ukázal klesajúcu tendenciu, avšak ostal na druhom mieste. Reformované vierovyznanie bolo tretím najvýznamnejším v okrese a tvorilo štvrtinu obyvateľstva. Určili sme aj územné rozloženie vierovyznaní. Pri etnických skupinách regiónu je pozorovateľné, že sa sústreďujú do „istých“ náboženstiev. Rímskokatolíci a gréckokatolíci žili najmä na miestach so slovenskou väčšinou v severnej časti regiónu. Dve tretiny Slovákov boli katolíckeho vierovyznania, ale aj medzi nimi sa nachádzali príslušníci reformovanej cirkvi. Rusíni v tomto období už z hľadiska jazyka asimilovali, iba udržanie ich gréckokatolíckeho vierovyznania naznačuje ich niekdajšiu existenciu. Na miestach obývaných najmä Maďarmi sú pozorovateľné určité špecifické územné rozloženia náboženstiev, ale katolícki a reformovaní veriaci maďarskej národnosti sú členení v pomere 50:50 %. 

Abstract

The locality’s regional division is closely  connected to the peculiarities of its ethnical composition. We traced  three significant religious communities – Roman Catholic, Greek  Catholic, and Calvinist. There were no proportional shifts during the  examined period. The Roman Catholic religion has remained on the first  position in the region, the number of Greek Catholics slightly  increased, then showed a declining tendency, but remained on the second  position. The Calvinism was registered as the third mist significant  religion of the location, their total number represented one third of  the population. We have also defined the territorial location of the  religions. It is evident that the region’s ethnical groups are gathered  in "particular” religions. The most Roman and Greek Catholics lived in  villages with a majority of Slovak population in the northern part of  the region. Two-thirds of the Slovak population were Catholics, but  Calvinism is also present in their rounds. Ruthenism in these days got  assimilated by language, only their religion - Greek Catholic – refers  to their existence. Peculiarities of territorial location of religions  in areas dwelled by Hungarians can also be seen, but the Hungarian  followers’ share on Catholicism and Calvinism is 50-50 %. 

Bibliografické informácie (sk)

SÁPOSOVÁ, Zlatica. A Tőketerebesi járás vallási tagolódása a dualizmus időszakában (Náboženské členenie okresu Trebišov v období dualizmu). Človek a spoločnosť, 2002, roč. 5. č. 2.

Bibliographic information

SÁPOSOVÁ, Zlatica. Religious division of the Trebišov region during the dualism. Individual and Society, 2002, Vol. 5, No. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok