Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Endeavours for integration in the Middleage Europe

Snahy o integráciu stredovekej Európy

Autor:

István Stipta, Katedra právnych dejín Fakulty štátnych a právnych vied Univerzity v Miškolci  

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

A középkori gondolkodás számára sokáig természetes volt, hogy Európa elsö sorban vallási közösség, határai addig terjedtek, ameddig a latin rítusú kereszténység befolyást gyakorolt. A legkorábbi integrációs tervek azonban olyan igényeket fogalmaztak meg, amelyek a pápai hatalom visszaszorításával az államok érdekközösségen alapuló, intézményesen szabályozott kapcsolatait körvonalazták. Dante Alighieri „Monarchia“ címü művében vetette fel először az államok közötti világi föderáció kialakításának szükségességét. Pierre Dubois dominikánus szerzetes 1306-ban ismertté vált „De recuperatione Terre Sancte“ címü művében. A terv az európai katolikus fejedelmek államszövetségét kívánta megalakítani. Az európai béke helyreállítása érdekében olyan közös állam létrehozatalát szorgalmazta, melynek tagállamai nem léphetnének ki a létrehozott szövetségből. A szövetkezett államok nem indíthatnak háborút, és ha ezen tilalmat megszegik, elveszítik önálló létüket, területüket, vagyonukat. Tervének történetileg előremutató eleme, hogy szorgalmazta egy állandóan működő nemzetközi békebíróság létrehozatalát. Silvio Piccolomini, a későbbi II. Pius pápa. Európa - felfogásának újszerűsége volt, hogy a kontinenst már nem a nyugati kereszténységgel azonosította, hanem az itt élő népek hazájának tekintette. A törökellenes harc érdekében egy közös európai hadsereg felállítását követelte, amelyet egységes állami vezetés alá kívánt rendelni. Podjebrád György tervének újszerűsége, hogy szakított a sajátos középkori univerzalizmussal, helyébe az egyes nemzetállamok önkéntes föderációjának olyan felfogása lépett, amelyben az egyes államok lemondanak az egymás elleni hadindítás jogáról, a pénzügyi főhatalomról és a külügyekkel kapcsolatos szuverenitásukról. A terv nem számolt a német császár és a pápa hatalmával; a két univerzális hatalommal szemben a kisállami fejedelmek szövetségét kívánta megvalósítani. A XVII. század legnagyobb hatású európai egységterve Maximilian de Béthune, ismertebb nevén Sully hercegének műve. A szerző az államok közötti hatalmi egyensúly szükségességét hangsúlyozta, egyben ennek intézményes biztosítására is törekedett. A tanulmány a felvilágosodás szellemében született Európa - koncepciók áttekintésével zárul. Saint Pierre, Rousseau, Bentham gondolatai szakítást jelentettek a felvilágosult időszak kabinetpolitikájával és az állami élet olyan mértékü nyíltságát követelték, amelyet napjainkig érvényesnek tekinthetünk. 

Abstract

For medieval thinking – quite for a long period of time – it was natural and obvious that Europe was, in the first place, a community united by religion, whose boundaries corresponded to those of the influence zone of Western (Latin) Christianity. Nevertheless, the first ideas on integration specified such requirements that, by reducing the influence and power of the Popes, consequently outlined an alliance of states based on their common interests and regulated by common official rules. It was Dante Alighieri who, in his work titled “The Monarchy”, first suggested the necessity to create such a secular federation of states. Dominican monk Pierre Dubois, in his work published in 1306 under the title “De recuperatione Terrae Sanctae”, proposed an alliance of European catholic rulers and kings. In order to reinstate peace in Europe, he supported the foundation of such a common state whose member states were not to be authorized to quit the alliance already created. The allies were not to declare war and – in the event that any of them broke such rule – they were to lose their independence, area and property. The most farsighted element of such project was that Dubois supported the foundation of a permanently operating international court of peace. The novelty of the European concept of Silvio Piccolomini – later Pope Pius II – was that he did not identify the continent as the realm of Western Christianity, but considered it the home of the peoples living therein. He demanded the recruitment of a common European army in order to fight the Turks and he desired to put this army under unified State command. The new element in the concept of George (György) Podjebrád was that he broke with the concept of medieval universalism and, instead of such idea, he proposed such a voluntary federation of independent states within the framework whereof the singular states were to renounce their right to declare war against one another, their financial independence and their sovereignty in foreign affairs. On the other hand such plain failed to take into consideration the powers represented by the German Emperor and the Pope, as its goal was to create the alliance of the princes and rulers of small states against the two universal power representatives. In the XVII century the concept on European unification that produced the greatest effects, was the work of Maximilian de Béthune, better known as the Prince of Sully. The author emphasized the necessity of equilibrium of powers among the states, and contemporaneously aimed at guaranteeing such equilibrium by the respective institutions. The study is concluded with the summary of the European concepts elaborated under the influence of Enlightenment. The ideas of Saint-Pierre, Rousseau or Bentham represented a certain breaking up with the cabinet policy of the previous era of Enlightenment and they demanded such openness and transparency of State and government activities that we may consider valid until our present days. 

Bibliografické informácie (sk)

STIPTA, István. Snahy o integráciu stredovekej Európy. Človek a spoločnosť, 2002, roč. 5, č. 2.

Bibliographic information

STIPTA, István. Endeavours for integration in the Middleage Europe. Individual and Society, 2002, Vol. 5, No. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok