Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Current approaches to the issue of behavioral strategies in difficult situations

Aktuálne prístupy k problematike stratégií správania v náročných situáciách

Autor:

Denisa Fedáková, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, dfedak@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

 

Abstract

In the beginning of this study we focused our attention on the theories  concerning coping with stressful situations and coping strategies. We  also mentioned several new approaches to this area of psychology. The  second part of the study concentrates on the theory and research in the  field of demanding situations. In conclusion we presented approaches to  strategies of behaviour in demanding situations with a closer look to  the experimental study of self- defeating behaviour. 

Bibliografické informácie (sk)

FEDÁKOVÁ, Denisa. Aktuálne prístupy k problematike stratégií správania v náročných situáciách. Človek a spoločnosť, 2002, roč. 5, č. 3.

Bibliographic information

FEDÁKOVÁ, Denisa. Current approaches to the issue of behavioral strategies in difficult situations. Individual and Society, 2002, Vol. 5, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok