Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The possibility of using dance to improve the adaptation of Roma children in kindergarten environment

Možnosť využitia tanca pri zlepšení adaptácie rómskych detí na prostredie materskej školy

Autor:

Zuzana Zajacová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, zajacova@saske.sk  

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

 

Abstract

Social-culturally different environment of gypsy families causes  differences between the development of gypsy children and children of  the majority population. Different type of stimulation within their  families leads to different development in comparison to the majority  population. This study identifies problems of gypsy children with their  adaptation to the environment of a kindergarten that represents rather  an educational institution of the majority population. The aim of this  study is to discuss how can integration of dance activities into  pre-school education facilitate adaptation of gypsy children. We tried  to examine the accomplished changes in this area within the case study  presented. 

Bibliografické informácie (sk)

ZAJACOVÁ, Zuzana. Možnosť využitia tanca pri zlepšení adaptácie rómskych detí na prostredie materskej školy. Človek a spoločnosť, 2002, roč. 5, č. 3.

Bibliographic information

ZAJACOVÁ, Zuzana. The possibility of using dance to improve the adaptation of Roma children in kindergarten environment. Individual and Society, 2002, Vol. 5, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok