Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Germans in Slovakia after February 1948 (till the beginning of 1950)

Germans in Slovakia after February 1948 (till the beginning of 1950)

Autor:

Soňa Gabzdilová,Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, gabzdil@saske.sk 

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Komunistická strana Československa (KSČ) nastolila v Československej republike po februári 1948 mocenský monopol, absolútnu moc nad celou spoločnosťou v štáte. Aj postup vo vzťahu k nemeckému obyvateľstvu určovalo výlučne najužšie vedenie KSČ a štátne orgány rozhodnutia realizovali. Komunistická strana vo vzťahu k nemeckému obyvateľstvu neodmietla princíp kolektívnej viny, ktorý bol politickým, právnym a morálnym zdôvodnením odsunu Nemcov z Československa po druhej svetovej vojne. Príslušníci nemeckej menšiny pociťovali radikálne reformy vládnucej strany tak ako všetci obyvatelia republiky. V riešení nemeckej otázky, ako etnického problému, sa nezmenilo takmer nič. Bezprostredne po februári bola snaha postupovať voči Nemcom „dôslednejšie“ a zaviesť vo vzťahu k nim, tak ako vo všetkých oblastiach spoločenského, politického a hospodárskeho života, „poriadok a disciplínu“. Nová vládna moc venovala nemeckému obyvateľstvu veľkú pozornosť, a tak sa jej podarilo získať relatívne presné údaje. Povereníctvo vnútra na základe hlásení z jednotlivých okresov zo začiatku roka 1949 vypracovalo zoznam nemeckého obyvateľstva, ktorý obsahuje 23 863 osôb nemeckej národnosti. Podľa údajov štátnej bezpečnosti počty Nemcov boli o niečo vyššie – celkový sumár z marca 1949 z jednotlivých krajských veliteľstiev Štátnej tajnej bezpečnosti vykazuje 27 324 osôb. V roku 1949 sa zo Slovenska do Nemecka uskutočňoval už len tzv. dobrovoľný odchod osôb nemeckej národnosti, väčšinou šlo o spájanie rodín. Určujúcim faktorom, ktorý ovplyvnil postoje najvyšších orgánov komunistickej strany k nemeckému obyvateľstvu, boli medzinárodnopolitické aspekty. Rozhodujúce bolo pretvorenie sovietskeho okupačného pásma v Nemecku na Nemeckú demokratickú republiku v jeseni 1949. Československá vláda bola tak prinútená prehodnotiť aj dovtedajší postup voči príslušníkom nemeckej menšiny. Výsledkom tejto požiadavky bolo vládne nariadenie č. 252/1949 o vrátení československého štátneho občianstva osobám nemeckej národnosti prijaté 29. novembra 1949, ktoré zároveň zrušilo nariadenie č. 76/1948 Sb. n. Povereníctvo vnútra vydalo 9. februára 1950 „Pokyny k vládnemu nariadeniu č. 252/1949 Sb. n. o vrátení československého štátneho občianstva“. Tie priniesli do praxe predovšetkým dve dôležité skutočnosti - žiadateľ už nemusel preukazovať znalosť češtiny, resp. slovenčiny a podanej žiadosti mohol príslušný orgán (krajský národný výbor na návrh okresného národného výboru) vyhovieť ihneď, bez toho, aby sa vyčkali 3 roky. Zároveň ale musela byť splnená podmienka, ktorou bolo trvalé bydlisko žiadateľa na území ČSR a nie v neposlednom rade mal byť príslušník nemeckej národnosti zapojený do „budovateľského úsilia“ československého pracujúceho ľudu. 

Abstract

The communistic party of Czechoslovakia (KSČ) established after February 1948 in Czechoslovak republic monopoly on the power, absolute power over whole society in the state. Also course of action in the reference to German population was exclusively determined by close leaderships of KSČ and state authorities executed decisions. Communistic party in relation to German population did not refused principle of collective guilt that was political, juridical and moral justification of transfer of Germans from Czechoslovakia after Second World War. Members of German minority felt radical reforms of leading party like other inhabitants in the republic. Almost nothing has changed in solving the German question as an ethical problem. Immediately after February there were efforts to act towards Germans “more strictly” and implement in relation to them “order and discipline”, like it is in every part of social, political and economic life. New government paid great attention to German population and because of that they were able to obtain relatively exact information. Mandate of the Interior prepared a list of German population according to reports from individual districts from the beginning of the year 1949 that contained 23 863 people of German nationality. According to information from state security numbers of German people were a bit higher – total numbers from March 1949 from individual regional commanderships of secret state security is showing 27 324 people. In 1949 only so called voluntary leaving of people of German nationality from Slovakia to Germany happened and mostly it was about bonding the families. Determining factor that influenced attitudes of highest organs of communistic party towards German population were international political aspects. Remodeling soviet occupational zone in Germany to German democratic republic in autumn 1949 was crucial. Government of Czechoslovakia was by this forced to rethink existing movement towards members of German minority. Result of this request was official order n. 252/1949 about returning Czechoslovakian state citizenship to people with German nationality that was accepted on 29th of November 1949 and that simultaneously cancelled order n. 76/1948. Mandate of interior published on 9th of February 1950 “Instructions to official order n. 252/1949 about returning Czechoslovakian state citizenship”. These instructions bring to praxis two important facts – applicant did not have to demonstrate knowledge of Czech language or Slovak language and competent organ (regional people’s committee on the proposal of district people’s committee) could comply with submitted request immediately without waiting for three years. At the same time condition had to be satisfied that applicant had to have national settlement in Czechoslovakia and among other condition he should be a member of German nationality that is taking part in “constructive effort” of Czechoslovakian working class. 


Bibliografické informácie (sk)

GABDZILOVÁ, Soňa. Nemci na Slovensku po februári 1948 (do začiatku roka 1950). Človek a spoločnosť, 2002, roč. 5, č. 4.

Bibliographic information

GABDZILOVÁ, Soňa. Germans in Slovakia after February 1948 (till the beginning of 1950). Individual and Society, 2002, Vol. 5, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok