Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Impact of external factors upon the formation of ethnicity - the case of German community living in the region of Zips (Slovak Republic).

Impact of external factors upon the formation of ethnicity - the case of German community living in the region of Zips (Slovak Republic).

Autor:

Milan Olejník, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, olejnik@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

V komplexnom etnickom zložení obyvateľstva Spiša zohrávala nemecká minorita tradične významnú úlohu. Väčšina nemeckých imigrantov sa usadila na Spiši už v druhej polovici XII. storočia. „Spišskí Nemci“ prispeli podstatnou mierou k rozvoju hospodárstva regiónu a vytvorili svojráznu kultúru, ktorú dokázali uchovať po stáročia. Hospodárske imperatívy viedli ku kultivácii stykov s nenemeckým obyvateľstvom – Slovákmi a Maďarmi a, konzekventne, väčšina nemeckého obyvateľstva Spiša plynne komunikovala v jazykoch týchto etník. V mnohonárodnostnom Uhorsku, nemecká komunita na Spiši, obdobne ako iné etniká, nepociťovala potrebu vyhranenej etnickej profilácie. Od polovice XIX. storočia však Uhorsko, tak ako ďalšie európske krajiny, začalo prechádzať zmenami v hospodárskej, ale tiež v politickej a kultúrnej oblasti. Feudálny partikularizmus nevyhovoval potrebám hospodárskeho rozvoja a prestavby uhorského štátu. Jednou z centrálnych úloh, hodnotenou cez prizmu špičiek uhorskej spoločnosti, bola transformácia etnicky heterogénneho Uhorska na národnostne unifikovaný štátny útvar s vysokým stupňom jazykovej uniformity. Tento cieľ mal byť dosiahnutý pomaďarčením a kultúrnou integráciou nemaďarských národností Uhorska. Rad okolností (malá početnosť, hospodárska závislosť na uhorskom trhu, trilingvizmus, príležitosti v štátnom aparáte) spôsobil, že nemecké obyvateľstvo Spiša reagovalo na maďarizačné úsilie s minimálnou dávkou rezistencie, naopak, chápalo maďarizáciu ako cestu k spoločenskej emancipácii v rámci Uhorska. V relatívne krátkom časovom období, od Rakúsko-uhorského vyrovnania do konca prvej svetovej vojny, boli spišskí Nemci takmer úplne maďarizovaní. Vznik Československej republiky a následné zmeny vo sfére hospodárstva, politiky i kultúry ponímala väčšina nemeckého obyvateľstva Spiša negatívne. Najmä strata uhorského trhu, rast nezamestnanosti a bieda vyvolávali roztrpčenosť. Paradoxne, ani zmeny v kultúrnej oblasti, predovšetkým vo sfére školstva, ktoré viedli k rozvoju nemeckého jazyka, nehodnotili spišskí Nemci pozitívne. K erózii promaďarských postojov došlo až v posledných rokoch existencie Československa, keď vplyv nacistov enormne vzrástol aj na Spiši. V období Slovenskej republiky sa spišskí Nemci dostali do vleku nacistickej ideológie. Jediným reprezentantom nemeckej komunity sa stala Nemecká strana, organizovaná po vzore Hitlerovej NSDAP. V prvom období vojny, keď nacistické Nemecko okupovalo väčšinu Európy, aj väčšina Nemcov na Spiši aktívne podporovala ideológiu nacizmu. K veľkonemeckým ideálom sa hlásili predovšetkým príslušníci mladej nemeckej generácie, ktorí vyrástli už v Československu. Neúspechy Nemecka na frontoch, utrpenie a strach z odvety však viedli mnohých spišských Nemcov k prehodnoteniu svojich postojov. Množili sa pokusy o zmenu národnosti, či už na maďarskú alebo slovenskú. V poslednom štádiu vojny došlo k drastickým zmenám v postavení nemeckej minority. Spišskí Nemci boli nacistami evakuovaní zo svojich domovov do Nemecka, alebo ich opustili individuálne a väčšina sa už nevrátila. Tých, ktorí sa vrátili, orgány štátnej moci obnoveného Československa internovali v pracovných táboroch a v roku 1946 bolo vyše 30 000 príslušníkov nemeckej minority odsunutých do Nemecka. 

Abstract

In whole ethnic structure of Spiš population German minority plays traditionally important role. Majority of German immigrants settled in Spiš in second half of XII. century. “Spiš Germans” contributed considerably to development of region’s economy and formed original culture they were able to maintain for centuries. Economic imperatives led to growth of relations with German population – Slovaks and Germans and consequently majority of German inhabitants of Spiš continuously communicated in languages of these ethnic groups. In multiracial Ugrian German community of Spiš like other ethnic groups did not have the feeling of necessity of definite ethnic shaping. From the first half of XIX. century  Ugrian like other European countries started to undergo changes in economic, but also in political and cultural sphere. Feudal particularism was not suitable for needs of economic development and remodeling of Ugrian state. One of the main tasks which was evaluated through prism of Ugrian community leaders, was transformation of ethnically heterogeneous Ugrian to nationally consolidated state organ with high degree of language uniformity. This aim should be achieved through Hungarization and culture integration of non-Hungarian nations in Ugrian. Chain of circumstances caused that German of Spiš responded to Hungarization effort with minimal resistance and by contrast considered Hungarization as a way to common emancipation within Ugrian. In relatively short time period from Austria-Ugrian settlement till the end of First World War were Spiš Germans almost completely Hungarized. Establishment of Czechoslovak Republic and following changes in economy, politics and culture was perceived negatively by majority of German inhabitants of Spiš region. Particularly the loss of Ugrian market, rise in unemployment and poverty invoked bitterness. Paradoxically not even changes in the sphere of culture, mainly in educational system which led to development of German language, were not evaluated positively by Spiš Germans. The growth of pro-Hungarian attitudes was obvious only in last years of existence of Czechoslovakia when influence of Nazis enormously grew also in Spiš region. In the period of Slovak Republic Spiš Germans followed Nazi ideology. The only representative of German community was German party organized along the lines of Hitler’s NSDAP. In the first period of war when Nazi Germany occupied major part of Europe also majority of Germans in Spiš region supported ideology of Nazism. Young German generation which grew in Czechoslovakia espoused big German ideals in particular. Failures of Germany at the fronts, misery and fear of revenge however led many Spiš Germans to rethink their attitudes. Attempts for nationality change whether Slovak or Hungarian increased. In the last phase of war drastic changes in position of German minority occurred. Spiš Germans were evacuated by Nazis from their houses into Germany or the abandoned their houses and majority never came back. Those who came back were interned in labor camps by state power bodies of renewed Czechoslovakia and in 1946 over 30 000 members of German minority were transported to Germany.

Bibliografické informácie (sk)

OLEJNÍK, Milan. Vplyv vonkajších faktorov na formovanie etnicity - prípad nemeckej komunity žijúcej v regióne Spiš (Slovenská republika). Človek a spoločnosť, 2002, roč. 5, č. 4.

Bibliographic information

OLEJNÍK, Milan. Impact of external factors upon the formation of ethnicity - the case of German community living in the region of Zips (Slovak Republic). Individual  and Society, 2002, Vol. 5, No. 4. 

Článok v PDF

Zdieľať článok