Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Romani people in Turňa territory in 18th century

Rómovia v Turnianskej stolici v 18. storočí

Autor:

Anna Tkáčová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, tkacova@saske.sk 

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Mária Terézia a Jozef II. sa v 18. storočí pokúsili o reguláciu Rómov. V rámci tejto regulácie boli vydané rôzne nariadenia, ktoré sprevádzali plnú asimiláciu Rómov. Výsledok tejto regulácie bol kontrolovaný Máriou Teréziou a Jozefom II. takzvanými súpismi Rómov. Prvý súpis Turnian stolice bol vyhotovený v roku 1768. V rokoch 1768-1786 bolo pre Turniansku stolicu zostavených 24 súpisov. Po týchto súpisoch regulácia prebiehala podľa plánu osvietenských panovníkov, ale v skutočnosti (najmä po porovnaní mien Rómov v jednotlivých rokoch a okresoch) nebola až taká úspešná. Väčšina Rómov kočovala naďalej a len malé percento z nich sa usadilo.

Abstract

Maria Theresa and Joseph II tried for regulation of Roms in 18th century. Within this regulation various orders were issued, that accompanied full assimilation of Romani people. Results of this regulation were controlled by Maria Theresa and Joseph II with so called Romani registers. First register in Turňa territory was made in 1768. In the period of years 1768-1786, 24 registers were made for Turňa territory. After these registers regulation progressed according to plan of enlightened monarchs, but in reality (especially after comparison of Romani names in each years and districts) it was not so successful. Majority of Romani people nomandized and only small percentage of them settled down. 

Bibliografické informácie (sk)

TKÁČOVÁ, Anna. Rómovia v Turnianskej stolici v 18. storočí. Človek a spoločnosť, 2002, roč. 5, č. 4.

Bibliographic information

TKÁČOVÁ, Anna. Romani people in Turňa territory in 18th century. Individual and Society, 2002, Vol. 5, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok