Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Centers of excellence in III. department Slovak Academy of Sciences - On the road

Centrá excelentnosti pri III. oddelení SAV - Na cestu

Autor:

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, sutaj@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Bibliografické informácie (sk)

ŠUTAJ, Štefan. Centrá excelentnosti pri III. oddelení SAV - Na cestu. Človek a spoločnosť, 2003, roč. 6, č. 1.

Bibliographic information

ŠUTAJ, Štefan. Centers of excellence in III. department Slovak Academy of Sciences - On the road. Individual and Society, 2003, Vol. 6, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok