Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The development of the Slovak industries during the first ten years of Czechoslovak Republic

The development of the Slovak industries during the first ten years of Czechoslovak Republic

Autor:

Milan Olejník, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, olejnik@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Rozpad Rakúsko-Uhorska a vytvorenie ČSR možno hodnotiť ako zásadné zvraty v ekonomickom vývoji Slovenska. V posledných desaťročiach existencie habsburského impéria sa rozvoj jednotlivých priemyselných odvetví na Slovensku formoval ako organická súčasť uhorského priemyslu. Vznik ČSR nevyhnutne viedol k narušeniu hospodárskych väzieb v rámci Uhorska a nutnosti vyrovnať sa s radikálne novými podmienkami. Väčšina Slovenského priemyslu (baníctvo, produkcia ocele, strojárenstvo, spracovanie dreva...) sa so stratou uhorského trhu, nedostatočným železničným spojením smerom na západ, zvýšením dopravných nákladov, nízkou kúpyschopnosťou domáceho trhu a konkurenčným tlakom zo strany vyspelých českých producentov nedokázala úspešne vyrovnať. Prakticky počas celého obdobia trvania ČSR zápasil priemysel na Slovensku so stagnáciou a kontrakciou výrobných kapacít, ktorú mnohí doboví i súčasní hospodárski odborníci a historici nazvali „deindustrializáciou“ Slovenska. Príspevok je zhrnutím základných aspektov vývoja priemyslu na Slovensku počas prvých desiatich rokov trvania ČSR.

Abstract

The demise of the Austro-Hungarian Empire and establishment of CSR can be viewed as fundamental turns in economic development of Slovakia. In last decades of existence of Hapsburg Empire development of individual branch of industries in Slovakia was shaped like an organic part of Ugrian industry. Establishment of CSR inevitably led to disruption of economic bonds within Ugrian and to necessity to cope with radically new conditions. Major part of Slovak industry (mining, steel production, engineering, wood processing…) could not successfully cope with the loss of Ugrian market, inadequate rail connection in the west direction, rise of transportation cost, low purchasing capacity of home market and competing pressure of advanced Czech producers. Practically during the whole period of CSR industry in Slovakia was struggling with stagnation and contraction of production capacity which many contemporary and current economic experts and historians named de-industrialization of Slovakia. The paper is summarization of fundamental aspects of industry development in Slovakia during first decade of CSR.

Bibliografické informácie (sk)

OLEJNÍK, Milan. Vývoj slovenského priemyslu v prvých desiatich rokoch Československej republiky. Človek a spoločnosť, 2003, roč. 6, č. 1.

Bibliographic information

OLEJNÍK, Milan. The development of the Slovak industries during the first ten years of Czechoslovak Republic. Individual and Society, 2003, Vol. 6, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok