Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Social psychology research of unemployed – situational and contextual view

Sociálnopsychologický výskum nezamestnaných – situačno-kontextový pohľad

Autor:

Miroslav Frankovský, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, franky@saske.sk 

ISSN: 1335-3608

Abstract

From the theoretical point of view, in the presented study, we made an  effort to find the answers to the questions: a) what is the position of  social psychology in sciences that are  concerned with problems of  unemployment, b) what are the basic principles of investigations of  these problems in social psychology. From the methodological point of  view we concentrated our attention to the analyses: a) situational and  contextual conditioned assessment the unemployment, b) possibilities of  the application of interactional paradigm at the research of  unemployment.

Bibliografické informácie (sk)

FRANKOVSKÝ, MIroslav. Sociálnopsychologický výskum nezamestnaných – situačno-kontextový pohľad. Človek a spoločnosť, 2003, roč. 6, č. 2.

Bibliographic information

FRANKOVSKÝ, Miroslav. Social psychology research of unemployed – situational and contextual view. Individual and Society, 2003, Vol. 6, No. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok