Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Characteristic markers of ethnic identity of Slovaks in Hungary and their reflection in the research of Slovak intelligence

Charakteristické znaky etnickej identity Slovákov v Maďarsku a ich odraz vo výskume slovenskej inteligencie

Autor:

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, homisin@saske.sk 

ISSN: 1335-3608

Abstract

In the given paper we are focused upon the  presentation of results of terrain sociological research realized in  Hungary (1998/99) in the regions with the highest represeantion of the   community of ethnic Slovaks living there. The research results are  dealing with the specific markers of ethnic identity on the part of  Slovak community - a Slovak intelligentsia, who for the first time  became a subject of research. In the concrete, we will focus upon the  theoretical analysis of some demographic, ethnic, lingistic and  geographic factors, which are determining an ethnic identity of Slovaks  in Hungary and at the same time we will point to the via research  detected interconections affected the Slovak inllegentsia in Hungary.

Bibliografické informácie (sk)

HOMIŠINOVÁ, Mária. Charakteristické znaky etnickej identity Slovákov v Maďarsku a ich odraz vo výskume slovenskej inteligencie. Človek a spoločnosť, 2003, roč. 6, č. 3.

Bibliographic information

HOMIŠINOVÁ, Mária. Characteristic markers of ethnic identity of Slovaks in Hungary and their reflection in the research of Slovak intelligence. Individual and Society, 2003, Vol. 6, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok