Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Ethnic minorities, serious human-legal issue

Národnostné menšiny, vážny ľudsko-právny problém

Autor:

Ľudmila Somorová, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, somorova@pravo.upjs.sk  

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)


 

Abstract

The article deals with a complicated, sensitive and now primary problem  of the legal protection of the minorities. The first part of the article analyses a legal definition of a term „national minority“ and the  aspects concerned. In the second part the author compares a current  constitutional - legal regulation and understanding of minorities´  rights in the selected European countries. On the basis of above  mentioned analyses, the author values the regulation in the separate  countries and comes to a conclusion that it is impossible to find or  determine one of these regulations about the rights of minorities´  members as universal.

Bibliografické informácie (sk)

SOMOROVÁ, Ľudmila. Národnostné menšiny, vážny ľudsko-právny problém. Človek a spoločnosť, 2004, roč. 7, č. 1.

Bibliographic information

SOMOROVÁ, Ľudmila. Ethnic minorities, serious human-legal issue. Individual and Society, 2004, Vol. 7, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok