Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Response of the action of Lord Rothermere in Slovakia. Responses to revisionist campaign in the years 1927 - 1928

Ohlas akcie lorda Rothermerea na Slovensku. Reakcie na revizionistickú kampaň v rokoch 1927 – 1928

Autor:

 Miroslav MICHELA, Historický ústav SAV Bratislava, histmirm@savba.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

V mojom príspevku chcem priblížiť, akým spôsobom zasahovala revizionistická propaganda do života spoločnosti na Slovensku. Ako pôsobila Rothermerova kampaň na rôzne vrstvy obyvateľstva a ako sa v tom čase  profilovala maďarská menšina v krajine. Rád by som tiež poukázal na paralely medzi politikou, propagandou a reakciami obyvateľstva.   

Abstract

In my paper, I approach the way interfered revisionist propaganda in society in Slovakia. As she worked Rothermers campaign for various sections of the population and as at that time Profiled Hungarian minority in the country. I would also point out parallels between politics, propaganda and reactions of the population.

Bibliografické informácie (sk)

MICHELA, Miroslav. Ohlas akcie lorda Rothermerea na Slovensku. Reakcie na revizionistickú kampaň v rokoch 1927 – 1928. Človek a spoločnosť, 2004, roč. 7, č. 3.

Bibliographic information

MICHELA, Miroslav. Response of the action of Lord Rothermere in Slovakia. Responses to revisionist campaign in the years 1927 - 1928. Individual and Society, 2004, Vol. 7, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok